О Д Л У К У

О Д Л У К У

о покретању поступка јавне набавке

         ПОКРЕЋЕ СЕ поступак јавне набавке мале вредности, обликован по партијама, ради закључења оквирног споразума – Екскурзије и наставе у природи, редни број ЈН 01/19 ознака из ОРН 63516000 – услуге организације путовања.

Јавне набавке у школској 2018/2019. години

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА о ЈН мале вредности за набавку услуга организације и реализације екскурзије 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ 1.3.1/18 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈА

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.3.1/18

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБЛИКОВАНОМ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ 1.2.1/18 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НАСТАВА У ПРИРОДИ УЧЕНИКА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.1/18

Јавне набавке - питања и одговори

Република Србија
Град Београд
Основна школа „Петар Кочић“
Првомајска 79
11080 Београд
https://ospetarkociczemun.rs/

Број: 142/1

20.02.2018. године

 ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1.2.1-2/17 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

       

ПИТАЊЕ:

Поводом јавне набавке организације и реализације наставе у природи (Дивчибаре), занима нас који су планирани обиласци културно-историјских комплекса, како би сачинили комплетну понуду.

ОДГОВОР:

 Током трајања наставе у природи нису предвиђени обиласци културно-историјских комплекса.

                                                                                                                                                 Комисија за јавну набавку

Јавне набавке у школској 2017/18. г.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН мале вредности бр. 1.2.1-2/17

Измена Позива за подношење понуда за ЈН бр. 1.2.1-2/17

Измена Конкурсне документације за ЈН бр. 1.2.1-2/17

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позив за подношење понуда у поступку ЈН мале вредности број 1.2.1-2/17 за набавку услуга организације и реализације наставе у природи 

Конкурсна документација за ЈН мале вредности - настава у природи ученика ЈН бр. 1.2.1-2/17

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1.3.3/17

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1.3.1/17

Пред вама су одлуке о обустави поступка за јавну набавку радова - санација фасаде и санација и уређење школског дворишта. 

Одлука о обустави поступка у отвореном поступку јавне набавке радова - енергетска санација фасаде ЈН бр. 1.3.3/17

Одлука о обустави поступка у отвореном поступку јавне набавке радова - санација одвођења атмосферских вода и уређење школског дворишта ЈН бр. 1.3.1/17

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позив за подношење конкурсне документације за јавну набавку радова - санација одвођења атмосферских вода и уређење школског дворишта ЈН бр. 1.3.1/17

Конкурсна документација за јавну набавку радова - санација одвођења атмосферских вода и уређење школског дворишта ЈН бр. 1.3.1/17

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позив за подношење конкурсне документације за јавну набавку радова - енергетска санација фасаде - ЈН бр. 1.3.3/17

Конкурсна документација за јавну набавку радова - енергетска санација фасаде - отворени поступак

Опширније: Јавне набавке у школској 2017/18. г.