О Д Л У К У о јавној набавци

О закључењу оквирног споразума

Ескурзија и настава у природи

Редни број јавне набавке ЈН 01/19

ДОКУМЕНТАЦИЈА

У прилогу је ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН поступак исхране ученика :

1. Одлука о покретању поступка
2. Одлука о формирању Комисије за спровођење поступка (треба додати имена других чланова Комисије)
3. Изјава чланова Комисије да нису у сукобу интереса (треба додати имена других чланова Комисије)
4. Позив за подношење предлога
5. Тендерска документација

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА

ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/19

ИЗЈАВА

ИЗЈАВА О ОДСУСТВУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

На основу чл. 54. ст. 10. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) и Решења о образовању комисије за јавну набавку обликовану по партијама, ради закључења оквирног споразума – Екскурзије и наставе у природи, редни број ЈН 01/19, ознака из ОРН 63516000 – услуге организације путовања, број 774 , од 20.08.2019. године, а у вези са чл. 29. Закона, чланови и заменици чланова комисије за предметну јавну набавку овом изјавом потврђују следеће:

Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

о образовању Kомисије за јавну набавку

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за јавну набавку мале вредности обликована по партијама, ради закључења оквирног споразума – Екскурзије и наставе у природи, редни број ЈН 01/19, ознака из ОРН 63516000 – услуге организације путовања.