О Д Л У К У

О Д Л У К У

о покретању поступка јавне набавке

         ПОКРЕЋЕ СЕ поступак јавне набавке мале вредности, обликован по партијама, ради закључења оквирног споразума – Екскурзије и наставе у природи, редни број ЈН 01/19 ознака из ОРН 63516000 – услуге организације путовања.