Р Е Ш Е Њ Е

  • Штампа

Р Е Ш Е Њ Е

о образовању Kомисије за јавну набавку

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за јавну набавку мале вредности обликована по партијама, ради закључења оквирног споразума – Екскурзије и наставе у природи, редни број ЈН 01/19, ознака из ОРН 63516000 – услуге организације путовања.