ИЗЈАВА

ИЗЈАВА О ОДСУСТВУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

На основу чл. 54. ст. 10. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) и Решења о образовању комисије за јавну набавку обликовану по партијама, ради закључења оквирног споразума – Екскурзије и наставе у природи, редни број ЈН 01/19, ознака из ОРН 63516000 – услуге организације путовања, број 774 , од 20.08.2019. године, а у вези са чл. 29. Закона, чланови и заменици чланова комисије за предметну јавну набавку овом изјавом потврђују следеће: