Стилске фигуре - подсетник

Стилске фигуре су основна стилска средства књижевног изражавања и настају као одступање од обичног говора. У стилистици се условно разврставају на:

1) ФИГУРЕ ДИКЦИЈЕ: ономатопеја, асонанца, алитерација, анафора, епифора итд.

2) ФИГУРЕ ИСКАЗА

- ФИГУРЕ РЕЧИ или ТРОПИ: епитет, персонификација, метафора, метонимија, алегорија, симбол итд.

- ФИГУРЕ КОНСТРУКЦИЈЕ: реторичко питање, апострофа, инверзија итд.

3) ФИГУРЕ МИСЛИ: поређење, контраст, словенска антитеза, хипербола, градација, иронија итд.

ОНОМАТОПЕЈА – стилска фигура преношења и опонашања гласова и звукова из природе („зрикавци ... зричу“; „и злослутним гракћу гласом“).

АСОНАНЦА – нагомилавање и понављање истог самогласника унутар стиха, чиме се појачава звучност (коло, коло наоколо).

АЛИТЕРАЦИЈА – стилски поступак понављања истих сугласника или групе сугласника у низу речи (врх хриди црне трне).

АНАФОРА – стилска фигура која означава понављање исте речи на почетку више узастопних стихова, строфа или група речи.

Гробље ј’ земља ком се ходи,
гробље ј’ вода ком се броди
гробље – врата и градине,
гробље – брда и долине…“

ЕПИФОРА - стилска фигура која означава понављање последњих речи, једне или више њих на крају узастопних стихова.

ЕПИТЕТ – фигура речи којом се на сликовит начин ближе одређује и конкретно означава главни појам и истичу нека изузетна својства предмета или бића: украсни придев (црвена земља, жута трава, нежна рука).

СТАЛНИ ЕПИТЕТ – епитети који се појављују као стални пратиоци одређених именица у нашој народној поезији (рујно вино, руса коса, бритка сабља); глагола (тихо беседити, рано уранити).

ПЕРСОНИФИКАЦИЈА – фигура речи којом се неживим и непостојећим (измишљеним) стварима, појавама и апстрактним појмовима, преко радње коју врше, дају особине и својства живих бића (шума шапуће; ливада крај реке сања).

МЕТАФОРА – језичко изражајно средство преношења значења на основу сличности, назива се још и скраћено поређење (На мору бурном људскога живота; Млад младожења, ружо румена! Предадосмо ти струк рузмарина).

metafora

МЕТОНИМИЈА – фигура речи која се заснива на пренесеном значењу на основу неке унутрашње, логичке везе („Кад устане кука и мотика“ – мисли се на људе који раде куком и мотиком, народна епска песма Почетак буне против дахија).

АЛЕГОРИЈА – језичко изражајно средство које представља проширену метафору на целу поетску слику у песми или прозном делу – настаје низањем метафора.

„Вила гњиздо тица ластавица, = метафора

вила га је за девет година,

а јутрос га поче да развија; = метафора                 алегорија

Долети јој сив-зелен соколе = метафора

од столице цара честитога, = метафора

па јој не да гњиздо да развија.“ = метафора

(народна песма Ропство Јанковић Стојана)

„Имао сам од злата јабуку

пак ми јутрос паде у Бојану

те је жалим, прежалит не могу“ – одломак из песме „Зидање Скадра“.

СИМБОЛ – стилска фигура помоћу које се апстрактни појам или појава замењују неким материјалним предметом који добија одређено значење.

„У тој дубини, плавој

И без руба,

Тражио сам, већ давно,

Голуба.“ („Небо“ Стеван Раичковић)

РЕТОРИЧКО ПИТАЊЕ – питање на које се не очекује одговор и среће се у поезији: „Кажи ми кажи: како да те зовем / Кажи ми какво име да ти дам?“ (Јован Јовановић Змај „Кажи ми, кажи“)

АПОСТРОФА – директно обраћање личностима, предметима или појавама о којима се пише (Ој, Карловци, место моје…).

ИНВЕРЗИЈА – језичко изражајно средство које представља обртање устаљеног, очекиваног реда речи или реченица.

ПОРЕЂЕЊЕ – језичко изражајно средство којим се неко својство, стање или деловање стилски истиче и појачава довођењем у везу, повезивањем с неким другим познатим својством коришћењем свеза и речци КАО, НАЛИК, ПОПУТ, СЛИЧНО (лице бело као снег; витак као јела; вредан као пчела; лети као мува без главе; провео се као бос по трњу).

КОНТРАСТ – језичко изражајно средство којим се истиче супротност између два догађаја, лика или појма – поређење по супротности („Овдје вас свако познаје и воли, / а тамо нико познати вас неће“).

СЛОВЕНСКА АНТИТЕЗА – врста поређења које се састоји од три дела: питање, одричан одговор и потврдан одговор.

Питање: Ој, пунице, ђевојачка мајко,

или си је од злата салила?

Или си је од сребра сковала?

Или ти је бог од срца дао?

Заплака се ђевојачка мајка,

а кроз сузе тужно говорила:

негативан одговор: „Мио зете, Милић Барјактаре,

нити сам је од злата салила,

нити сам је од сребра сковала,

нити сам је од сунца отела,

позитиван одговор: веће ми је бог од срца дао.” (народна песма „Женидба Милића Барјактара“).

 

ХИПЕРБОЛА – језичко изражајно средство којим се нека појава, особина или догађај у књижевном делу преувеличано приказује ради упечатљивијег израза – претеривање, преувеличавање – („Ја је гледах три године дана / не могох јој очи сагледати“; он има пуно руку и ноге безбројне)

ГРАДАЦИЈА – језичко изражајно средство којим се постепено ређају слике, догађаји, осећања или поступци личности по јачини или опадању јачине („.Прво су њих двоје трептали и жмиркали на понеки зрачак међу облацима, али док су се пели уз брдо, светлело је јаче, све док није забљештало и поклопило им капке и трепавице.“)

„За мужем је косу одрезала,

За девером лице изгрдила,

А за братом очи извадила“, из народне лирске песме „Највећа је жалост за братом“

ИРОНИЈА – стилска фигура којом се речима даје супротан смисао од оног које имају у основном значењу; прикривено исмевање („Прође улицом, а људи се тек гурну и намигну један на другог.

— Добар дан! — јави се он.

— Добар дан, песниче! — одговори један гледајући га испод ока, заједљиво.

— Здраво, здраво! — дода други с подсмехом.“ Одломак из сатире Радоја Домановића „Мртво море“)

ironija

ПРИМЕРИ

1. „Зрикавци тужно зричу. = ономатопеја

Помрлих трава душе = персонификација

Још лебде врх откоса

Што се лагано суше.“

(Десанка Максимовић Покошена ливада)

2. „И вече је као од фила.

Отвара мати прозор у шир.                             поређење

Одједном букне цели свемир

као најслађа ванила.“

(Бранко В. Радичевић „Кад мати меси медењаке“)

3. „Љубичасте горе, гранитне, до свода,

Зрцале се у дну; мирно и без пене,

Површина шушти = ономатопеја и

целива стене = целива – љуби = персонификација;

Свод се светли топал, стаклен, изнад вода.“ = епитет

(Јован Дучић „Подне“)

4. Море живота = МЕТАФОРА

мирно море = ЕПИТЕТ

слично мору = ПОРЕЂЕЊЕ

море суза =ХИПЕРБОЛА

заспало море = ПЕРСОНИФИКАЦИЈА

кап у мору = КОНТРАСТ

5. „Чини ми се, нас осморо у “Тајанственом скровишту“ смо комадић плавог неба = КОНТРАСТ и МЕТАФОРА окружен тешким, црним = ЕПИТЕТИ облацима.“

6. „У мом срцу поноћ. У њој каткад тиња

Мисо да још живиш, мој пределе млади.

Моја лепа звезда, мајка и робиња, = МЕТАФОРА

Боже! Шта ли данас у Србији ради?“ = РЕТОРИЧКО ПИТАЊЕ            

7. а) Ливада крај реке сања = персонификација;  

б) На јави је душа моја богат сељак, весељак = метафора;  

в) Ја босиљак (лековит) сејем, мени пелин (отрован) ниче = контраст

8. „А ко беху они диви,                            

који су те напред звали,        

који су те ојачали,                          ГРАДАЦИЈА  

који су ти крила дали?“

9. „Што је небо – да је лист артије,

што је гора – да су калемови,

што је море – да је црн мурећеп;                 ХИПЕРБОЛА

пак да пишем три године дана

не би моји исписала јада!“

10. а) Љуто писну као љута гуја. = ПОРЕЂЕЊЕ

б) Преко читавог неба, сва блистава, као шарени лук = ПОРЕЂЕЊЕ, путовала је= ПЕРСОНИФИКАЦИЈА мала = ЕПИТЕТИ река.

в) Што мајстори за дан саграде, то све вила за ноћ обаљује = КОНТРАСТ

г) Бели облаци плешу над градом = ПЕРСОНИФИКАЦИЈА

д) кукурикање, крцкање, цвркут, фијукати = ОНОМАТОПЕЈА

ђ) лепота девојка, рујно вино, чарне очи = СТАЛНИ ЕПИТЕТИ