О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Поштовани ученици и родитељи (и други законски заступници),

Настава у ОШ ,,Петар Кочић“ од понедељка 21.02.2022. године. биће организована на основу Одлуке Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа (Број: 601-03-00033/24/2021-15 од 18. 02. 2022. године) и уз потпуно спровођење Плана примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије и заразних болести.

Настава ће се огранизовати према моделу 1.

Модел 1 подразумева да сви ученици похађају наставу у школи по првом моделу (цела одељења су у школи) организације образовно-васпитног рада по важећем распореду звоњења.

Ученици првог и другог разреда- настава почиње од 13.30 часова

Ученици трећег и четвртог разреда- настава почиње од 8.00

Ученици од 5-8.разреда - настава почиње од 8.00 часова

Ученици од 1-4.разреда мењају смене сваке недеље, а ученици од 5-8.разреда наставу похађају увек преподне.

час Распоред звоњења
Прва смена Друга смена
1. 8.0- 8.45 13.30 - 14.15
2. 8.50 - 9.35 14.20 - 15.05
Велики одмор 20 мин. Велики одмор 20 мин.
3. 10.00 - 10.45 15.30 - 16.15
4. 10.50 - 11.35 16.20 - 17.05
5. 11.40 - 12.25 17.10 - 18.05
6. 12.30 - 13.15
7. 13.20-14.05

У Земуну, 18. 02. 2022. гoдине

OБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ОШ“ПЕТАР КОЧИЋ“ ЗЕМУН За 21.02.2022

7de2c28754ba4716a6d1725347276a1a 00027de2c28754ba4716a6d1725347276a1a 00037de2c28754ba4716a6d1725347276a1a 0004

OБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ“ ЗЕМУН

Поштованиродитељи (и другизаконскизаступнициученика),

Настава у ОШ ,,Петар Кочић“ у другомполугодиштушколске 2021/2022. годинибићеорганизовананаоснову  ОдлукеТимазапраћење и координисањеприменепревентивнихмера у радушкола (Број: 601-03-00033/21/2021-15 од 20. 01. 2022. године) и узпотпуноспровођењеПланаприменемеразаспречавањепојаве и ширењаепидемије и заразнихболести.  

Организацијарада у млађојсмени (1-4. разред

У понедељак 24. 01. 2022. годинемлађиразредипохађајунаставуу школипопрвоммоделу (целаодељењасу у школи)организацијеобразовно-васпитноградаповажећемраспоредузвоњења. У првој радној недељи:

-први и други разред наставу прате после подне,

 -трећи и четвртипреподне.

Насвакихседамданаученицимењајусмену

Организацијарада у старијојсмени (5-8. разред)

УчениципохађајунаставуподругоммоделуОдељењаседеле у двегрупе (Аодпонајвише 15 ученикаЧасовитрају 45 минутаНакрајусвакерадненедељемењасередоследдолазака у школу и праћењанаставеодкућеподанимаНаставасеодвија у преподневојсмениповажећемраспоредузвоњења

1. радна

недеља

Група А

понедељаксредапетак

настава у школи

уторакчетвртак

наставанадаљину

Група Б

уторакчетвртак

настава у школи

понедељаксредапетак

наставанадаљину

2. радна

недеља

Група Б

понедељаксредапетак

настава у школи

уторакчетвртак

наставанадаљину

Група А

уторакчетвртак

настава у школи

понедељаксредапетак

наставанадаљину

Обавезнајеупотребазаштитнихмаски (прекривауста и нос)  свевреметокомборавка у школиНошењезаштитнхмаскијеобавезнозасвезапослене у школамаученике и трећалицаодмоментауласка у школскодвориштедонапуштањашколскогдворишта

Заученикекојиизздравственихразлоганемогуданосемаске (нпрбронхијлнаастмаилигдепостојидругиздравственооправданразлог) о томеможедасеизјаснибилокојипедијатаркојипознајездравственостањедетета и имаувид у медицинскудокументацију

Родитељинетребадаупућујудецусасимптомимакојиуказујунамогућуинфекцијуу школукао и докнепрођепериодизолацијеодноснокарантинаакосу у питањуконтактипотврђенихслучајева у породици и о томеобавештаваодељењскогстарешину.  

Родитељ/старатељтреба даобезбедизаштитнумаскузасвоједете.

Родитељидоводедецудоулаза у школскодвориште (придовођену и одвођењудеце).

Родитељимогудолазити у школу у терминимаодређенимзапријемродитеља уз претходни договор са наставником и/или одељењскимстарешиноми узпотпунопоштовањепрописаниххигијенскихмера.  . 

Ученицидолазе у школуискључиво у терминимакојисупредвиђенизањиховугрупу

Токомборавка у школизабрањенојебилокаквоокупљањеученика у већимгрупама у билокомделушколеУколико  сеученикнеосећадобро у токуборавка у школи (повишенателеснатемпература и сл.) јављајеодељењскомстарешиниилидежуромнаставникуузчијећеприсуство у посебнојпросторијисачекатидолазакродитеља/старатеља

Продужениборавакученикапрвог и другогразредаи припремни предшколски програм

Продужениборавакученикаћепочетисарадомод 24. јануара 2022. године у истимгрупамакао и у првомполугодишту

Припремнипредшколскипрогрампочињесарадом24. јануара 2022. године  у послеподневној смени.

ЗасведодатнеинформацијеможетесеобратитиодељењскомстарешиниВашегдетета.

Молимовасдасеупознате са дописима  на вратима и на сајту школе и да се у потпуностипридржаватепрописанихмеракакобисмосачувализдрављеученика и запослених

Хваланаразумевању

уЗемуну,  21.1.2022.                                    Управа школе

ОДЛУКА ТИМА О ПОЧЕТКУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА

988765db79e84783a171f42889f42276 0001988765db79e84783a171f42889f42276 0002988765db79e84783a171f42889f42276 0003

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ „Др Милан Јовановић Батут” Др Суботића 5, 11000 Београд, Србија http://www.batut.org.rs  документ можете преузети кликом на ДОКУМЕНТ

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПУСТУ

0001