ПЛАН НАДОКНАДЕ ЧАСОВА

Надокнада врши хоризонтално по недељама. Редовни часови би били скраћени за 5 минута, а за час надокнаде 10 минута (40+35 минута).

Надокнада ће се вршити тако да час од 35 минута буде везан за редован час.

I недеље би се надокнађивао 1 час 40+35 минута

II недеље 2 час 40+35 минута

III недеље 3 час 40+35 минута

IV недеље 4 час 40+35 минута

V недеље 5 час 40+35 минута

VI недеље 6 час 40+35 минута

Према овом распореду часови би били минимало скраћени, сви ученици би присуствовали, имали уџбенике и прибор и не би мењали кабинете.

РАСПОРЕД