Обавештење о продуженом боравку за ученике I и II разреда

На основу дописа МПНТР број: 601-00-00027/4/2020-15 од 19. 08. 2020. родитељи чија ће деца бити укључена у продужени боравак у обавези су да до петка, 21. 08. 2020. доставе школи потврду издату од стране послодавца којом доказују да послове морају да обављају у седишту или другим пословним и организационим јединицама.

Потврда треба да садржи и контакт послодавца.

 

Директор школе

Славица Лабовић