Историја писма, књига и библиотека

Наставни предмет                Верска настава

Разред                                    5/2

Број ученика                         осамнаест (18)

Наставна тема                      Библија

Наставна јединица              Историја писма, књига и библиотека

Наставни облици                 комбиновани (индивидуални, фронтални, групни)

Наставне методе                  дијалошка, рад на тексту, илустративна, визуелна

Наставна средства               рачунари, интернет, флеш меморија, дискови, текстови, фотографије, енциклопедије, речник страних речи и израза, пројектор, пројекционо платно, фото апарат.

Тип часа                               обрада

Корелација                           Библиотека

Број часова предвиђен за обраду ове наставне јединице:          два часа (90 минута).

Реализатори                         Јелена Вујић, вероучитељка и Весна Босић, библиотекарка

Циљеви и задаци часа:

Упознавање са начином на који су људи кроз прошлост до савременог доба чували траг о времену у коме су живели за будућа поколења.Упознати ученике са почецима писмености. Подсетити се историјских околности које су условиле појаву књиге. Упознавање са Библијом. Објаснити значај Библије за развој књижевности.Објаснити развој писма у различитим историјски околностима. Заинтересовати ученике за историју српског језика. Упознавање са првим словенским писмима и књижевним текстовима. Подстицање ученика да самостално припреме излагања према датим истраживачким задацима.

Исходи часа:

Оспособљеност у примени раније стечених знања; способност логичког мишљења и памћења; успешност у решавању стваралачких задатака; добра сарадња међу ученицима, висок степен мотивисаности и анагажованости ученика.

Образовно-васпитни задаци:

- Упознати ученике са првим облицима писма.

- Упознати ученике са почецима писмености и књижевности и стварањем језика уз корелацију са знањима стечених из историје и српског језика; Мисија Ћирила и Методија.

- Мотивисати ученике да упознају прве словенске текстове и писма којима су написани.

- Упознати ученике са значајем Библије за људску културу.

- Развијање вештине постављања релевантних питања себи и другима.

- Препознавање емоција код себе и код других.

- Развијање емпатије.

- Изазвати емоционалну реакцију код ученика

- Развијање способности мишљења упоређивањем.

- Развијање радозналости и интересовања код ученика (за предмет/тему...).

- Развијање способности дискутовања о теми са наставником и ученицима.

- Развијање способности изражавања властитих ставова.

- Примена стечених знања из информатике и рачунарства.

- Развијање вештине повезивања и примене стеченог знања (историја, српски језик и књижевност, географија).

- Примена информационих технологија.

ugledni cas

Уводни део

Уводни део, прилагођен дечјем узрасту и у складу са школским програмом, пружиће основна знања о начину чувања података кроз прошлост, уз краћи преглед од усменог приповедања, преко појаве писма до проналаска штампе и савремених видова комуникације.

Главни део часа

Power Point презентација

Главни део часа дочараће историју писма и писања. Ученици ће се упознати са подлогама и писарским прибором који се некад користио (глинене таблице, пергамент, папирус, трска, гушчије и челично перо). Кроз Power Point презентацију упознаће се са историјом развоја, најпре писма, па књиге и библиотека.

Иако се данас штампају у милионским тиражима, књиге нису изгубиле на својој вредности. Свака од њих је важан запис човека о времену у комe живи за будућe генерације.

ugledni cas1

Завршни део

Утисци ученика. Поновити обрађено градиво и дати домаћи задатак.