OБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ“ ЗЕМУН

Поштованиродитељи (и другизаконскизаступнициученика),

Настава у ОШ ,,Петар Кочић“ у другомполугодиштушколске 2021/2022. годинибићеорганизовананаоснову  ОдлукеТимазапраћење и координисањеприменепревентивнихмера у радушкола (Број: 601-03-00033/21/2021-15 од 20. 01. 2022. године) и узпотпуноспровођењеПланаприменемеразаспречавањепојаве и ширењаепидемије и заразнихболести.  

Организацијарада у млађојсмени (1-4. разред

У понедељак 24. 01. 2022. годинемлађиразредипохађајунаставуу школипопрвоммоделу (целаодељењасу у школи)организацијеобразовно-васпитноградаповажећемраспоредузвоњења. У првој радној недељи:

-први и други разред наставу прате после подне,

 -трећи и четвртипреподне.

Насвакихседамданаученицимењајусмену

Организацијарада у старијојсмени (5-8. разред)

УчениципохађајунаставуподругоммоделуОдељењаседеле у двегрупе (Аодпонајвише 15 ученикаЧасовитрају 45 минутаНакрајусвакерадненедељемењасередоследдолазака у школу и праћењанаставеодкућеподанимаНаставасеодвија у преподневојсмениповажећемраспоредузвоњења

1. радна

недеља

Група А

понедељаксредапетак

настава у школи

уторакчетвртак

наставанадаљину

Група Б

уторакчетвртак

настава у школи

понедељаксредапетак

наставанадаљину

2. радна

недеља

Група Б

понедељаксредапетак

настава у школи

уторакчетвртак

наставанадаљину

Група А

уторакчетвртак

настава у школи

понедељаксредапетак

наставанадаљину

Обавезнајеупотребазаштитнихмаски (прекривауста и нос)  свевреметокомборавка у школиНошењезаштитнхмаскијеобавезнозасвезапослене у школамаученике и трећалицаодмоментауласка у школскодвориштедонапуштањашколскогдворишта

Заученикекојиизздравственихразлоганемогуданосемаске (нпрбронхијлнаастмаилигдепостојидругиздравственооправданразлог) о томеможедасеизјаснибилокојипедијатаркојипознајездравственостањедетета и имаувид у медицинскудокументацију

Родитељинетребадаупућујудецусасимптомимакојиуказујунамогућуинфекцијуу школукао и докнепрођепериодизолацијеодноснокарантинаакосу у питањуконтактипотврђенихслучајева у породици и о томеобавештаваодељењскогстарешину.  

Родитељ/старатељтреба даобезбедизаштитнумаскузасвоједете.

Родитељидоводедецудоулаза у школскодвориште (придовођену и одвођењудеце).

Родитељимогудолазити у школу у терминимаодређенимзапријемродитеља уз претходни договор са наставником и/или одељењскимстарешиноми узпотпунопоштовањепрописаниххигијенскихмера.  . 

Ученицидолазе у школуискључиво у терминимакојисупредвиђенизањиховугрупу

Токомборавка у школизабрањенојебилокаквоокупљањеученика у већимгрупама у билокомделушколеУколико  сеученикнеосећадобро у токуборавка у школи (повишенателеснатемпература и сл.) јављајеодељењскомстарешиниилидежуромнаставникуузчијећеприсуство у посебнојпросторијисачекатидолазакродитеља/старатеља

Продужениборавакученикапрвог и другогразредаи припремни предшколски програм

Продужениборавакученикаћепочетисарадомод 24. јануара 2022. године у истимгрупамакао и у првомполугодишту

Припремнипредшколскипрогрампочињесарадом24. јануара 2022. године  у послеподневној смени.

ЗасведодатнеинформацијеможетесеобратитиодељењскомстарешиниВашегдетета.

Молимовасдасеупознате са дописима  на вратима и на сајту школе и да се у потпуностипридржаватепрописанихмеракакобисмосачувализдрављеученика и запослених

Хваланаразумевању

уЗемуну,  21.1.2022.                                    Управа школе