Избор уџбеника за први и пети разред

У току је поступак избора уџбеника за 2018/2019. годину, у основним школама Републике Србије за први и пети разред. Избор уџбеника реализује се у складу са чланом 34 - 37. новог Закона о уџбеницима: https://www.sind-obr.org.rs/images/2018/%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98_%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%98_2018/zakon_o_udzbenicima_1.pdf

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је, на основу јавног позива, Каталог одобрених уџбеника 30. 4. 2018. г. Листа одобрених уџбеника садржи податке о свим уџбеничким комплетима за сваки предмет, а доступна је и на интернет страници:

http://www.mpn.gov.rs/wp- content/uploads/2018/05/ KATALOG-odobrenih-ud%C5% BEbenika-za-1.-i-5.-razred- osnovnog-obrazovanja-i- vaspitanja-1-1.docx

 Поступак избора уџбеника садржи следеће активности:

 · Стручна већа за области предмета односно стручни активи наставника разредне наставе анализира све уџбенике из Каталога и предлог и образложење доставља Наставничком већу и Савету родитеља.

· Одлуку о избору уџбеника доноси Наставничко веће на образложен предлог стручних већа за области предмета, односно стручних актива наставника разредне наставе.

· О одлуци о избору уџбеника обавештава се Савет родитеља. 

Изабране уџбенике потребно је унети у електронску базу у апликацију по моделу уноса одабраних уџбеника за остале разреде најкасније до 15. маја 2018. године.