Распоред припремне наставе за завршни испит 2022.

Распоред припремне наставе за завршни испит можете преузети ОВДЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Поштовани ученици и родитељи (и други законски заступници),

Настава у ОШ ,,Петар Кочић“ од понедељка 21.02.2022. године. биће организована на основу Одлуке Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа (Број: 601-03-00033/24/2021-15 од 18. 02. 2022. године) и уз потпуно спровођење Плана примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије и заразних болести.

Настава ће се огранизовати према моделу 1.

Модел 1 подразумева да сви ученици похађају наставу у школи по првом моделу (цела одељења су у школи) организације образовно-васпитног рада по важећем распореду звоњења.

Ученици првог и другог разреда- настава почиње од 13.30 часова

Ученици трећег и четвртог разреда- настава почиње од 8.00

Ученици од 5-8.разреда - настава почиње од 8.00 часова

Ученици од 1-4.разреда мењају смене сваке недеље, а ученици од 5-8.разреда наставу похађају увек преподне.

час Распоред звоњења
Прва смена Друга смена
1. 8.0- 8.45 13.30 - 14.15
2. 8.50 - 9.35 14.20 - 15.05
Велики одмор 20 мин. Велики одмор 20 мин.
3. 10.00 - 10.45 15.30 - 16.15
4. 10.50 - 11.35 16.20 - 17.05
5. 11.40 - 12.25 17.10 - 18.05
6. 12.30 - 13.15
7. 13.20-14.05

У Земуну, 18. 02. 2022. гoдине

OБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ОШ“ПЕТАР КОЧИЋ“ ЗЕМУН

OБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

ОШ“ПЕТАР КОЧИЋЗЕМУН

               Поштовани родитељи (и другизаконск изаступници ученика),

Настава у ОШ ,,Петар Кочић“ у другом полугодишту школске 2021/2022. Години биће организована на основу Одлуке Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа (Број: 601-03-00033/21/2021-15 од 20. 01. 2022. године) и уз потпуно спровођење Плана примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије и заразних болести.

Организација рада у млађој смени (1-4. разред)

У понедељак 24. 01. 2022. Године млађи разреди похађају наставу у школи по првом моделу (цела одељења су у школи) организације образовно-васпитног рада по важећем распореду звоњења. У првој радној недељи:

-први и други разред наставу прате после подне,

-трећи и четвртипреподне.

На сваких седам дана ученици мењају смену.

Организација рада у старијој смени (5-8. разред)

Ученици похађају наставу по другом моделу. Одељења се деле у две групе (А,Б) од понајвише 15 ученика. Часови трају 45 минута. На крају сваке радне недеље мења се редослед долазака у школу и праћења наставе одкуће по данима. Настава се одвија у преподневој смени по важећем распореду звоњења.

1. радна

недеља

Група А понедељак, среда, петак настава у школи
уторак, четвртак Настава на даљину
Група Б уторак, четвртак настава у школи
понедељак, среда, петак Настава на даљину

2. радна

недеља

Група A понедељак, среда, петак настава у школи
уторак, четвртак Настава на даљину
Група B уторак, четвртак настава у школи
понедељак, среда, петак Настава на даљину

Обавезна је употреба заштитних маски (прекрива уста и нос) све време током боравка у школи. Ношење заштитнх маски је обавезно за свезапослене у школама, ученике и трећа лица од момента уласка у школско двориште до напуштања школског дворишта.

За ученике који из здравствених разлога немогу да носе маске (нпр. Бронхијлна астмаили где постоји други здравствено оправдан разлог) о томе може да се изјасни било који педијатар који познаје здравствено стање детета и има увид у медицинску документацију.

Родитељи не треба да упућују децу са симптомима који указују на могућу инфекцију у школу као и док не прође период изолације, односно карантина ако су у питању контакти потврђених случајева у породици и о томе обавештава одељењског старешину.

Родитељ/старатељ треба да обезбеди заштитну маску за своје дете.

Родитељи доводе децу до улаза у школско двориште (при довођену и одвођењу деце).

Родитељи могу долазити у школу у терминима одређеним за пријем родитеља уз претходни договор са наставником и/или одељењским старешиноми уз потпуно поштовање прописаних хигијенских мера. .

Ученици долазе у школу искључиво у терминима који су предвиђени за њихову групу.

Током боравка у школи забрањено је било какво окупљање ученика у већим групама у било ком делу школе. Уколико се ученик не осећа добро у току боравка у школи (повишена телесна температура и сл.) јавља је одељењском старешини или дежуром наставнику уз чије ће присуство у посебној просторији сачекати долазак родитеља/старатеља.

Продужени боравак ученика првог и другог разреда и припремни предшколски програм

Продужени боравак ученика ће почети са радомод 24. јануара 2022. године у истим групама као и у првом полугодишту.

Припремни предшколски програм почиње са радом 24. јануара 2022. године у послеподневној смени.

За све додатне информације, можете се обратити одељењском старешини Вашег детета.

Молимо вас да се упознате са дописима на вратима и на сајту школе и да се у потпуности придржавате прописаних мера како бисмо сачували здравље ученика и запослених.

Хвала на разумевању.

У Земуну, 21.1.2022.                                                                                                 Управа школе

OБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ“ ЗЕМУН

Поштованиродитељи (и другизаконскизаступнициученика),

Настава у ОШ ,,Петар Кочић“ у другомполугодиштушколске 2021/2022. годинибићеорганизовананаоснову  ОдлукеТимазапраћење и координисањеприменепревентивнихмера у радушкола (Број: 601-03-00033/21/2021-15 од 20. 01. 2022. године) и узпотпуноспровођењеПланаприменемеразаспречавањепојаве и ширењаепидемије и заразнихболести.  

Организацијарада у млађојсмени (1-4. разред

У понедељак 24. 01. 2022. годинемлађиразредипохађајунаставуу школипопрвоммоделу (целаодељењасу у школи)организацијеобразовно-васпитноградаповажећемраспоредузвоњења. У првој радној недељи:

-први и други разред наставу прате после подне,

 -трећи и четвртипреподне.

Насвакихседамданаученицимењајусмену

Организацијарада у старијојсмени (5-8. разред)

УчениципохађајунаставуподругоммоделуОдељењаседеле у двегрупе (Аодпонајвише 15 ученикаЧасовитрају 45 минутаНакрајусвакерадненедељемењасередоследдолазака у школу и праћењанаставеодкућеподанимаНаставасеодвија у преподневојсмениповажећемраспоредузвоњења

1. радна

недеља

Група А

понедељаксредапетак

настава у школи

уторакчетвртак

наставанадаљину

Група Б

уторакчетвртак

настава у школи

понедељаксредапетак

наставанадаљину

2. радна

недеља

Група Б

понедељаксредапетак

настава у школи

уторакчетвртак

наставанадаљину

Група А

уторакчетвртак

настава у школи

понедељаксредапетак

наставанадаљину

Обавезнајеупотребазаштитнихмаски (прекривауста и нос)  свевреметокомборавка у школиНошењезаштитнхмаскијеобавезнозасвезапослене у школамаученике и трећалицаодмоментауласка у школскодвориштедонапуштањашколскогдворишта

Заученикекојиизздравственихразлоганемогуданосемаске (нпрбронхијлнаастмаилигдепостојидругиздравственооправданразлог) о томеможедасеизјаснибилокојипедијатаркојипознајездравственостањедетета и имаувид у медицинскудокументацију

Родитељинетребадаупућујудецусасимптомимакојиуказујунамогућуинфекцијуу школукао и докнепрођепериодизолацијеодноснокарантинаакосу у питањуконтактипотврђенихслучајева у породици и о томеобавештаваодељењскогстарешину.  

Родитељ/старатељтреба даобезбедизаштитнумаскузасвоједете.

Родитељидоводедецудоулаза у школскодвориште (придовођену и одвођењудеце).

Родитељимогудолазити у школу у терминимаодређенимзапријемродитеља уз претходни договор са наставником и/или одељењскимстарешиноми узпотпунопоштовањепрописаниххигијенскихмера.  . 

Ученицидолазе у школуискључиво у терминимакојисупредвиђенизањиховугрупу

Токомборавка у школизабрањенојебилокаквоокупљањеученика у већимгрупама у билокомделушколеУколико  сеученикнеосећадобро у токуборавка у школи (повишенателеснатемпература и сл.) јављајеодељењскомстарешиниилидежуромнаставникуузчијећеприсуство у посебнојпросторијисачекатидолазакродитеља/старатеља

Продужениборавакученикапрвог и другогразредаи припремни предшколски програм

Продужениборавакученикаћепочетисарадомод 24. јануара 2022. године у истимгрупамакао и у првомполугодишту

Припремнипредшколскипрогрампочињесарадом24. јануара 2022. године  у послеподневној смени.

ЗасведодатнеинформацијеможетесеобратитиодељењскомстарешиниВашегдетета.

Молимовасдасеупознате са дописима  на вратима и на сајту школе и да се у потпуностипридржаватепрописанихмеракакобисмосачувализдрављеученика и запослених

Хваланаразумевању

уЗемуну,  21.1.2022.                                    Управа школе

OБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА ОШ „ ПЕТАР КОЧИЋ“ ЗЕМУН

Обавештење да ће се припремна настава одржавати у терминима редовних часова које су пратили у школи од 09.06.2021