Избор уџбеника за школску 2021/2022. годину

У складу са одредбом члана 34. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“, број 27/18) Наставничко веће је донело одлуку о избору уџбеника из Каталога уџбеника за школску 2021/2022. годину, на образложен предлог стручних већа за област предмета и Стручног већа за разредну наставу. 

Списак изабраних уџбеникa по разредима можете преузети са линкова:

ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД